Trainingen & Workshops

In Nederland kun je je eigen leven inrichten zoals je wilt, mag je houden van wie je wilt, kun je trouwen met wie je wilt en ben je de baas over je eigen lichaam. Gelet op deze waarden is het onacceptabel dat schadelijke praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating nog steeds in Nederland voorkomen.


Lang niet alle slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.


Slachtoffers treden vanwege onveiligheid, schaamte- en schuldgevoelens en uit loyaliteit met de familie niet makkelijk naar voren. Ook voor eerstelijns professionals zijn er vaak drempels: er is beperkte kennis over schadelijke traditionele praktijken. Ook weten professionals vaak niet goed hoe ze moeten reageren of hoe ze zich moeten verhouden tot slachtoffers en hun familie.

Wil je weten wat ECS voor jou als professional kan betekenen?
Neem dan nu contact met ons op.

WEG
HIER

Andere aanpak vereist

De meeste professionals zijn getraind rondom signaleren en handelen bij huiselijk geweld. Echter heeft men bij het signaleren van schadelijke traditionele praktijken specifieke expertise nodig. Zo gaat het bij gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en VGV zelden om individuele plegers. Vaak zijn hele gezinnen, families en soms zelfs gemeenschappen betrokken. Als het wel in beeld komt, vraagt de aanpak ervan om grote zorgvuldigheid en cultuursensitiviteit. De aanpak die gebruikelijk is bij huiselijk geweld, werkt bij deze praktijken niet altijd en soms zelfs averechts.


ECS heeft de ambitie om schadelijke praktijken te voorkomen, te bestrijden en de slachtoffers eerder te helpen. Wij berusten er niet in dat het onvoldoende lukt om deze praktijken te voorkomen. Het is belangrijk dat professionals beter leren de problemen vroegtijdig te herkennen, dat zij signalen en vermoedens melden en vervolgens kunnen handelen met de juiste vaardigheden en instrumenten. Deze ambitie wordt ook gedragen door het Landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis.


Wij bieden daarom de volgende deskundigheidsbevordering aan:

Wil je jouw client direct aanmelden? Dit kan telefonisch, via het formulier of zorgdomein.

Trainingen & Workshops
Signaleren van Schadelijke Praktijken

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating in het buitenland. Dit zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken die, ook in Nederland, nog te vaak voorkomen.

Lang niet alle slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen. Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen.


Het is voor professionals van verschillende organisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met eergerelateerd geweld, van essentieel belang dat men de signalen van een mogelijke dreiging leert te kennen. Het hebben van meer kennis kan ervoor zorgen dat de professional zich makkelijker kan inleven in de situatie van de cliënt, voldoende handvatten heeft om te komen tot een betere analyse of het vormen van een totaalbeeld. Wat uiteindelijk bijdraagt aan de veiligheid van cliënten.


In de basistraining signaleren bieden we je handvatten om meer grip te krijgen op de materie van schadelijke traditionele praktijken/ eergerelateerd geweld en eer zodat je in staat bent om signalen te herkennen en beschik je over hoe je het beste kan handelen. Tevens staan we stil bij de cultuursensitieve houding die nodig is in de toepassing van de meldcode. Je leert tevens bewust te zijn van je eigen houding en visie ten aanzien van schadelijke traditionele praktijken/ eergerelateerd geweld en de invloed hiervan op je handelen in de dagelijkse praktijk.

Wil je deze training volgen? 
Of wil je weten wat ECS op het gebied van trainingen voor je kan betekenen? 
Neem dan nu contact met ons op.

Duur:

De training is SKJ geaccrediteerd en kan zowel fysiek als online worden aangeboden. De duur van de training is vaak één dag. De training kan ook in afstemming ingezet worden als een dagdeel.


Doelgroep:

Professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met schadelijke traditionele praktijken, zoals jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, (school) maatschappelijk werk, reclassering, vluchtelingenwerk, vrouwenopvang, docenten, politie etc.

Duur:

De training is SKJ geaccrediteerd en kan zowel fysiek als online worden aangeboden. De duur van de training is vaak één dag. De training kan ook in afstemming ingezet worden als een dagdeel.


Doelgroep:

Om aan deze training deel te nemen dien je te beschikken over basiskennis van schadelijke traditionele praktijken/ eergerelateerd geweld.

Trainingen & Workshops
Handelen bij Eergerelateerd geweld

In deze verdiepingstraining gaan we een stap verder, namelijk wat je moet doen bij (vermoedens van) schadelijke traditionele praktijken/ eergerelateerd geweld. Nader er signalen zijn waargenomen is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico schatting.


In de verdiepingstraining handelen besteden we aandacht aan het stellen van de juiste vragen en oefenen we met het analyseren van de risicosignalen. Dit alles wordt gedaan aan de hand van de Quick- scan en de signalenkaart. Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aanbod komen. Je bent aan het einde van de training in staat om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken. De gehele aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode.

Leerdoelen:

Kennis – Je hebt inzicht in:

  • verschillen en overeenkomsten tussen huiselijk geweld en schadelijke traditionele praktijken;
  • systeemgericht werken in complexe situaties;
  • hoe je tot een gedegen risicoschatting komt.


Houding – Je bent je bewust van:

  • de dillema’s voor professionals en van je eigen verantwoordelijkheid, taken en grenzen;
  • de essentiële vragen om waardesysteem en leefwereld van cliënt in kaart te brengen;
  • de competenties om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken.


Vaardigheden – Je kunt:

  • de signalen en zorgen bespreken;
  • gerichte gesprekken voeren middels de signalenkaart;
  • samenwerken met interne en externe partners;

Wil je deze training volgen? 
Of wil je weten wat ECS op het gebied van trainingen voor je kan betekenen? 
Neem dan nu contact met ons op.

Trainingen & Workshops
Cultuursensitief werken

De huidige Nederlandse samenleving kan getypeerd worden als gevarieerd en dynamisch. Wereldwijd zijn er ongeveer 240 nationaliteiten bekend, daarvan zijn er ruim 192 woonachtig in Nederland.

Oftewel, wij hebben bijna de hele wereld in Nederland wonen.

Begrijpen wij elkaar wel?

Door deze gevarieerde en dynamische samenleving hebben we steeds vaker te maken met cliënten met een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander helemaal niet zo gewoon. Onvoldoende besef van elkaars culturele achtergrond kan leiden tot misverstanden, irritaties, frustratie en zelfs conflicten.


Kennis van onderlinge relaties tussen individualistische en collectivistische culturen, een systeem van andere normen, waarden en leefregels, is een must om elkaar te begrijpen. Het vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie. De online training cultuursensitief werken helpt u hierbij.


Doel van de training is tweeledig. Je leert de verschillen in gedrag binnen diverse culturen te herkennen en hier adequaat mee om te gaan. Ten tweede krijg je beter zicht op je eigen persoonlijk handelen in relatie tot die van cliënten en de omgeving of het systeem waar zij deel van uitmaken, zodat men zijn eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen. Door cultuursensitief te werken kan je beter aansluiten op de leefwereld en ‘naast’ iemand gaan staan.

Wil je deze training volgen? 
Of wil je weten wat ECS op het gebied van trainingen voor je kan betekenen? 
Neem dan nu contact met ons op.

Duur:

De training is SKJ geaccrediteerd en kan zowel fysiek als online worden aangeboden. De duur van de training is vaak één dag. De training kan ook in afstemming ingezet worden als een dagdeel.


Doelgroep:

De training is geschikt voor iedere professionals die te maken krijgt met uiteenlopende culturele achtergronden binnen zijn werkveld.